Regd. No. : 23122 / 059 / 060
Lic No. 373 / 059 / 060
Binayak Marg, Tinkune, Kathmandu, Nepal
Ph. : 00977-1-4106264/65
Fax: 00977-1-4106263
Email : info@baibhavovs.com
baibhav.ovs@gmail.com

Contact Us

Address

Binayak Marg, Tinkune, Kathmandu, Nepal

Phone

00977-1-4106264/65

Fax

00977-1-4106263

Email

info@baibhavovs.com
baibhav.ovs@gmail.com

Mobile

+977 98510 38497 (Nepal)

+965 94 99 31 39    (Kuwait)